Brandstof

De euronorm voor voertuigemissies is op dit moment weer volop in het nieuws. In Brussel zijn momenteel de onderhandelingen gaande over de voorwaarden van de nieuwe euro 7 emissienorm. Die zal vanaf 2025 voor alle nieuwe motorvoertuigen gaan gelden.

Wat is de euronorm eigenlijk?

Kort gezegd is in de euro emissienorm vastgelegd hoeveel er van bepaalde luchtvervuilende stoffen uit de uitlaat van een motorvoertuig mogen komen.
In Nederland is de emissienorm vastgelegd in de typegoedkeuring van het voertuig. Op dit moment wordt de uitstoot van een motorvoertuig alleen bij de periodieke technische inspectie (APK) daadwerkelijk gecontroleerd.

Wanneer je een voertuig nieuw koopt moet het voldoen aan de norm die op dat moment geldt. Naarmate het voertuig ouder wordt heeft dat uiteraard gevolgen. Zo kan je op ten duur te maken krijgen met een fijnstoftoeslag op de wegenbelasting. Ook zal je vanaf een bepaald moment verschillende binnensteden en industriegebieden, de zogenaamde lage emissie zones, niet meer in mogen.

De huidige euro 6 norm is sinds 2013 van kracht. Deze emissienorm is al zo streng dat de uitlaatgassen van een euro 6 vrachtwagen schoner zijn dan de lucht die je in een stad als Brussel inademt. Euro 6 is echter een erg complexe emissiestandaard die voor bijna iedere voertuigcategorie en brandstofsoort weer andere grenswaarden en testmethodes heeft. De nieuwe Euro 7-emissienorm moet vooral daar verandering in gaan brengen.

3 optie’s

Onlangs heeft de Europese commissie openheid gegeven over de huidige stand van de besprekingen.
Er liggen op dit moment drie opties voor de euro 7 norm op tafel.

Optie 1

Bij optie 1 wordt een beperkte herziening van Euro 6 overwogen met als belangrijkste verandering een vereenvoudiging van de huidige regels. Deze optie houdt in dat er één enkele emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen wordt opgesteld voor alle voertuigcategorieën. Het is de bedoeling dat de bestaande emissietests worden vereenvoudigd waarbij nadruk moet blijven liggen op testen in de praktijk.

Optie 2

Optie 2 benadrukt een bredere herziening van Euro 6. Naast de maatregelen in optie 1 komen er strengere grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen voor alle voertuigen. Hierbij gaat het niet alleen om de huidige gereguleerde luchtverontreinigende stoffen. Voor momenteel niet-gereguleerde luchtverontreinigende stoffen zullen er naar alle waarschijnlijkheid normeringen bij komen.

Optie 3

Bij optie 3 wordt een alomvattende herziening van Euro 6 overwogen. Naast de maatregelen van optie 1 en 2 zal in de praktijk, gedurende de gehele levensduur van een voertuig een emissiecontrole ingevoerd worden. Gegevens over emissies die via “on board monitoring” worden verzameld, kunnen worden gebruikt voor technische controles (periodieke technische inspecties en technische controles langs de weg) maar ook om automatisch een emissievrije modus mogelijk te maken, afhankelijk van de locatie van een voertuig door middel van geo-fencing.

© Daimler AG

Optie 1 en 2 kunnen ten opzichte van de huidige techniek als de meest gunstige gezien worden.
In het geval van optie 3 staat de sector voor een uitdaging. Het continu meten van emissiewaardes gebeurt nu al om bijvoorbeeld de werking van de verschillende katalysatoren in de uitlaat te controleren.
De verplichte “emissievrije” modus is een ander verhaal. In de praktijk zal dat neerkomen op hybridetechniek voor alle voertuigen. Een combinatie van een verbrandingsmotor en een alternatieve emissievrije aandrijvingsvorm. Op de korte termijn zal dat, met name voor de zware voertuig categorieën, een behoorlijke investering van de markt vragen.

Toekomst van de verbrandingsmotor

Dat euro 7 de verbrandingsmotor praktisch onmogelijk maakt zoals verschillende media beweren is niet alleen onjuist maar ook zeer onwaarschijnlijk.
De Europese commissie geeft aan dat met name voor het goederenvervoer over de weg de verbrandingsmotor ook na 2030 een rol zal blijven spelen.

Ondanks dat blijft het een feit dat we in de komende jaren voor een grote transitie staan. De Europese unie heeft de ambitie om in 2050 volledig klimaat neutraal te zijn. Om die ambitie waar te kunnen maken zullen we met name voor de korte afstanden afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen.

Daar kunnen we met een hele donkere bril naar kijken en krampachtig proberen vast te houden aan alles wat we kennen en lief hebben. Je kunt het ook zonniger bekijken, een elektrische kilometer is op dit moment goedkoper dan een fossiele…

Categorieën

3 REACTIES
Reageren

 1. Peter Laman schreef:

  Weer wordt er alleen naar de emissie van het voertuig zelf gekeken, i.p.v. het totaalplaatje van productie/afbraak van de auto’s zelf, productie van de energiebron, etc. Zolang de elektriciteit voor batterij-auto’s wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, moeten de emissies van de centrales meegeteld worden.
  Ook moet men zich realiseren dat het elektriciteitsnet in geen enkel EU-land aan de vraag kan voldoen als iedereen elektrisch gaat rijden.
  Ofwel: met die norm valt het vervoer stil.

 2. Frank van Hoof schreef:

  Bedankt voor deze insteek. Omdat synthetische brandstof in de beschikbare documentatie van de Europese Commissie niet vermeld is heb ik het ook weg gelaten. Het zou in ieder geval wenselijk zijn dat de commissieleden hiervan wel op de hoogte zijn en de mogelijkheden mee laten wegen in hun beslissingen. Los daarvan is iedere vorm van alternatieve energieopwekking die minder belastend is voor onze planeet een welkome ontwikkeling.

 3. WEYNANTS schreef:

  Er wordt hier gesproken over electrisch en fossiele brandstof…echter de synthetische brandstof dewelke CO2 neutraal zou zijn en veel minder aanpassingen vergen aan infrastructuur en aan de verbrandingsmotoren(het algemene kostenplaatje veel lager dan bij electrisch) wordt geen aandacht besteed…..volgens Bosch is het wel een oplossing…graag eens een studie over deze mogelijkheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *